Dopamine and L-DOPA uptake

Inyushin MY, Huertas A, Kucheryavykh YV, Kucheryavykh LY, Tsydzik V, Sanabria P, Eaton MJ, Skatchkov SN, Rojas LV, Wessinger WD.
L-DOPA Uptake in Astrocytic Endfeet Enwrapping Blood Vessels in Rat Brain.Parkinsons Dis. 2012;2012:321406. doi: 10.1155/2012/321406.

L-DOPA uptake in live brain slices. L-DOPA fluorescence visible in astrocyte enfeet on blood vessel after the uptake

Makarov V, Kucheryavykh L, Kucheryavykh Y, Rivera A, Eaton MJ, Skatchkov SN, Inyushin M., Transport Reversal during Heteroexchange: A Kinetic Study.J Biophys. 2013;2013:683256.